Κατασκευή ιστοσελίδων

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας & Responsive Design

Γρά­φου­με μό­νοι μας εκ του μη­δε­νός, όλους τους κω­δι­κούς των δυ­να­μι­κών ιστο­σε­λί­δων μας στις γλώσ­σες HTM­L5, CSS3, Ja­va­Script, jQue­ry και Ajax κα­θώς και την δι­κτυα­κή (ser­ver) γλώσ­σα ASP. Έτσι μπο­ρού­με, κατά κα­νό­να, να προ­σαρ­μό­σου­με τις λει­τουρ­γί­ες της ιστο­σε­λί­δας σας στις επι­θυ­μί­ες σας.

Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων μας είναι λιτός, λειτουργικός και αποτελεσματικός. Είναι επίσης προσαρμόσιμος (Re­spon­si­ve) προς όλες τις οθόνες, De­sk­tops, Τab­le­ts και Κινητά.

Οι βασικές εκδόσεις των δυναμικών ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούν την βάση δεδομένων Mi­cro­soft Ac­cess, η οποία είναι εύχρηστη και επαρκής για τo 90% των ιστοσελίδων. Για ποιό απαιτητικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούμε την My­SQL ή την MS­SQL.

Όλες οι δυ­να­μι­κές ιστο­σε­λί­δες διαχειρίζονται με το Σύστη­μα Δια­χεί­ρι­σης Περιε­χο­μέ­νου 2ea­sy® CMS που ανέ­πτυ­ξε η εται­ρία μας. Με το σύ­στη­μα αυτό μπο­ρεί­τε εύ­κο­λα, μέσω του ίντερ­νετ, να αλ­λά­ζε­τε όλο το πε­ριε­χό­με­νο της ιστο­σε­λί­δας σας - απλώς συ­μπλη­ρώ­νο­ντας φόρ­μες και προ­σθέ­το­ντας κεί­με­να με τον εν­σω­μα­τω­μέ­νο επε­ξερ­γα­στή κει­μέ­νων ti­my­m­ce.

:: Eπιλογές ::

Eπί­ση­μος κα­τα­χω­ρη­τής Ε­ΕΤ­Τ: 19321/​​13-04-09